28.10.2008. Ponowna interpelacja "Najlepszy Biznesplan Konina"

Poniżej przedstawiam ponowny wniosek do Prezydenta Konina, podtrzymujący zasadność wprowadzenia w Koninie konkursu na „Najlepszy Biznesplan Konina”, jako elementu kształtującego gospodarczy wizerunek miasta.

 

Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 Pan

Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1
62-500 Konin
 
  

Panie Prezydencie
  

 
Zgodnie z obowiązującą „Strategią Rozwoju Miasta Konina 2007-2015”, najważniejszym celem strategicznym miasta jest „Stymulowanie rozwoju jego nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki”. W związku z tym działania mające na celu stymulowanie rozwoju gospodarki Konina mają stanowić jeden z priorytetów władz miasta. Natomiast „realizacja tego celu powinna zapewnić przyrost nowych miejsc pracy, zwiększenie liczby małych i średnich firm, oraz dać możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze prywatnym”.

Jednym z najważniejszych celów operacyjnych stanowiących podstawowe wyzwanie dla miasta jest „Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy”. Realizacja tego celu zgodnie ze Strategią, ma być możliwa „poprzez pozyskanie dla Konina zewnętrznych inwestorów oraz poprzez upowszechnianie idei przedsiębiorczości”. Cel ten ma być realizowany między innymi poprzez: „Kształtowanie wśród mieszkańców postaw kreatywnych i przedsiębiorczych”. Uważam, że wprowadzenie przez Miasto konkursu na „Najlepszy Biznesplan Konina” może być jednym z elementów realizacji powyższych celów.

Pan Prezydent udzielając odpowiedzi na interpelację napisał że: „działaniami związanymi z promocją przedsiębiorczości w szerokim zakresie na terenie gminy Konin zajmują się Konińska Izba Gospodarcza, Powiatowy Urząd Pracy, Agencja Rozwoju Regionalnego, Naczelna Organizacja Techniczna, Cech Rzemiosł Różnych (firmy ujęte w Strategii Rozwoju Miasta do tego typu działań)”. Co do tego faktu nie mam żadnych wątpliwości. Jednak zapisy Strategii wyraźnie określają, że „Podmiotem odpowiedzialnym za osiąganie celów strategii jest Prezydent Miasta Konina, który pełni również rolę koordynatora działań innych podmiotów realizujących cele miejskie”. W interpelacji nie określałem kto powinien przygotować konkurs, zaproponowałem jedynie wprowadzenie przez miasto takiego konkursu pod patronatem Prezydenta Konina. Konkurs może być przygotowany przez firmy otoczenia biznesu, miasto będzie jedynie koordynatorem działań, a patronat Prezydenta nada mu odpowiednią rangę.

Wprowadzenie takiego konkursu jest również elementem promocji Konina, kształtującego jego wizerunek, jako miasta przyjaznego dla potencjalnych inwestorów, w którym szczególne miejsce znajdują ludzie kreatywni i przedsiębiorczy. Dlatego proszę o ponowne rozpatrzenie mojej interpelacji.

  
Z poważaniem

Jan Urbański