Odpowiedź Prezydenta na interpelację

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 17 maja 2011, dotyczącą niepokojącego wzrostu bezrobocia w Koninie oraz propozycji wprowadzenia mechanizmów mających na celu odwrócenie niekorzystnej tendencji na konińskim rynku pracy wyjaśniam, że w kreowaniu rynku pracy, podejmujemy działania mające na celu tworzenie odpowiednich warunków, takich jak: infrastruktura techniczna, promocja i wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, uruchamianie bodźców do podejmowania prywatnych inwestycji.


W celu wykorzystania potencjału lokalizacyjnego Miasta Konina pozyskano środki finansowe na zlikwidowanie głównych barier wstrzymujących i ograniczających zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, takich jak brak koncepcji zagospodarowania, brak dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej uzbrojenia terenu, brak uzbrojenia terenu w główne media (wodociąg i kanalizacja).
W ramach projektu POIG.06.02.02-00-068/11, Miasto Konin zamierza przygotować opracowania dotyczące zagospodarowania terenów, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej i potrzeb w tym zakresie, przygotowanie opracowania dotyczącego kompleksowych badań geotechnicznych, przygotowanie studium wykonalności (w tym informacji o barierach inwestycyjnych dla terenu inwestycyjnego), przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z makroniwelacją i uzbrojeniem terenu pod inwestycje (projekt jest na etapie podpisania umowy).
Dzięki tym działaniom zostaną stworzone możliwości pozyskania inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach.
Zdaję sobie sprawę z roli jaką gmina powinna pełnić w zwalczaniu bezrobocia.
Dlatego, w ramach partnerstwa z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, został złożony w dniu 18.04.2011 r., w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu projekt „Dobry pomysł na firmę wspomagający przedsiębiorczość w Koninie”, Celem programu jest przede wszystkim rozwój postaw, służących rozwojowi przedsiębiorczości, zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w systemie REGON w mieście Koninie oraz zwiększenie liczb miejsc pracy.
Ponadto Konińska Izba Gospodarcza wspólnie z PUP i Wyższą Szkołą Kadr Menadżerskich w Koninie realizuje projekt pod nazwą: ”Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej”, który ma dostarczyć informacji z obszaru gospodarki w celu lepszego skojarzenia osób poszukujących pracy i firm poszukujących pracowników.
Uzyskane wyniki wspomogą podejmowane wysiłki zmierzające do ograniczenia skali bezrobocia i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.
Równocześnie w celu zapewnienia prawidłowych kierunków i instrumentów polityki gospodarczej, zostanie powołana Konsultacyjna Rada do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta. Celem działania Rady będzie między innymi, koordynacja współdziałań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, umocnienie zasad gospodarki rynkowej, jak również tworzenie wspólnego lobby przedsiębiorców i samorządu w sprawach kluczowych dla rozwoju miasta i przedsiębiorstw. Obecnie wysłane zostały zaproszenia do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw z prośbą o członkostwo w Radzie. Otrzymaliśmy już także potwierdzenia udziału w Radzie.
Aby złagodzić skutki bezrobocia w regionie, gmina aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Konine. Wykorzystujemy możliwości związane z pozyskaniem środków finansowych na różne formy przeciwdziałania bezrobociu, miedzy innymi na prace społecznie użyteczne. Prace te mają na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcia działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy „na czarno”, jak również pobudzenie ich przedsiębiorczości.
Staramy się łączyć długofalowe działania na rzecz rozwoju gminy z działaniami na rzecz zapewnienia zatrudnienia osobom bezrobotnym, poprzez organizację frontu robót publicznych.
Bezrobocie to problem, dla przezwyciężenia którego należy stosować szeroko zakrojone działania, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz gminy. Dlatego staramy się pozyskać dotacje, które przyczynią się do stworzenia korzystnych warunków do powstania nowych miejsc pracy.


Z up. Prezydenta Miasta Konina
Marek Waszkowiak
Zastęca Prezydenta Miasta Konina