Konkurs na zakup autobusów ogłoszony

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ogłosił w dniu wczorajszym konkurs, umożliwiający zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego. Środki mogą zostać wykorzystane na zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej lub podmiejskiej. Czy Konin zdąży? Po interpelacji radnego Jana Urbańskiego o której pisaliśmy wcześniej, Prezydent Sybis polecił przygotowanie dokumentacji wymaganej do złożenia aplikacji.

 

Jednym z elementów dokumentacji miała być Strategia transportu miejskiego. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku brak takiej dokumentacji "kosztował" miasto Konin brak nowych autobusów, a prezydenta Sybisa antynagrodę "Milowego Słupka". Dziwi, że dokumentacja przygotowywana jest na ostatnią chwilę i to dopiero po interwencji radnego. Smaku dodaje fakt, że w bieżącym roku o przyznaniu srodków decyduje  kolejność składania aplikacji. Czy miasto zdąży? Czas pokaże. Pojawiają się jednak wątpliwości. Czyżby kolejna porażka Prezydenta Sybisa? Porażka bardzo kosztowna dla mieszkańców Konina.

 

Poniżej treść ogłoszenia konkursu

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 12/II/2010, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 2.5  „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”

Schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 30 sierpnia 2010 r. do  4 października 2010 r., do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2011 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 6 000 000 € i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br., 26 marca br., 13 maja br., 17 czerwca br., 15 lipca br. oraz 23 sierpnia br.):
- Jednostki samorządu terytorialnego;
- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych
- wsparcie będzie udzielane zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie  dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym.

Anna Szulc

źródło www.bezpiecznykonin.pl


You have no rights to post comments