11.08.10 Jest szansa na nowe autobusy (www.bezpiecznykKoninpl )

solarisJest szansa na pozyskanie środków pozabudżetowych na zakup nowoczesnych autobusów dla miasta Konina. Prezydent Andrzej Sybis, w odpowiedzi na intepelację radnego Jana Urbańskiego, poinformował o rozpoczęciu działań zmierzających do aplikowania w Konkursie na przydział środków. To duża szansa na unowocześnienie części taboru konińskiego MZK. Poniżej interpelacja i odpowiedź.

 

 

Konin 27.07.2010

 

Jan Urbański
Radny Miasta Konina

 

Pan

Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina


 

 

 

 
Interpelacja

Dotyczy: Podjęcia działań zmierzających do zakupu nowych autobusów dla MZK w ramach WRPO


W dniu 16 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ogłosił aktualny harmonogram naborów wniosków z WRPO na 2010 r. Zgodnie z nim, w III kwartale bieżącego roku zostanie ogłoszony konkurs i rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.5  „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, Schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”. W ramach konkursu dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.
W związku z powyższym proszę, o spowodowanie działań mających na celu przygotowanie przez podległe komórki i instytucje aplikacji umożliwiającej skuteczny udział w tym konkursie. Efektem powinien być zakup kilku nowoczesnych autobusów niskopodłogowych dla konińskiego MZK.
Nadmieniam, że w ubiegłym roku Konin w konkursie nie wziął udziału, na co zwracałem uwagę. W tym samym czasie miasto przeznaczyło ze środków budżetowych kwotę 1,6 mln zł na zakup dwóch nowych autobusów. Przeznaczenie tych środków na wkład własny i udział w konkursie, umożliwiał zakup nie dwóch lecz przynajmniej ośmiu nowoczesnych autobusów niskopodłogowych. Przeglądałem dosyć dokładnie dokumenty i kryteria wymagane do złożenia aplikacji w tym konkursie i nie znalazłem żadnej racjonalnej przesłanki, która mogła być podstawą do nie wzięcia w nim udziału. Przypomnę, że 16 lipca 2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozdysponował ponad 89 mln zł wg poniższego zestawienia.

  • 8,02 mln zł - miasto Leszno na zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie
  • 58,88 mln zł - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. na zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych
  • 8,30 mln zł - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pile na zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła
  • 2,44 mln zł - Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na zakup 5 autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie
  • 3,48 mln zł - Miasto Kalisz na rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu
  • 3,22 mln zł - Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
  • 5,00 mln zł - Gmina Swarzędz na zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz

Liczę na to, że w bieżącym roku miasto weźmie udział w konkursie, co pozwoli na unowocześnienie taboru MZK ze środków pozabudżetowych.

Z poważaniem
Jan Urbański

 

Odpowiedź Prezydenta


 


Konin, dnia 05.08.2010 r.


BP.0719-12/2010-08-11

 

 


Pan
Jan Urbański
Radny Miasta Konina

 

      W odpowiedzi na Pana interpelację z dn. 27.07.2010 r. w sprawie zakupu autobusów dla MZK w ramach WRPO, uprzejmie informuję o podjętych działaniach w tej sprawie.
      Zgodnie z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego podzielone jest na dwa schematy. Pierwszy dotyczy projektów infrastukturalnych natomiast drugi odnosi się do zakupu nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego. Możliwość ubiegania się o środki w ramach Schematu II Działania 2.5 WRPO uwarunkowana jest od spełnienia jednego z najważniejszych kryteriów oceny formalnej, tj. posiadania przez wnioskodawcę Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. Jeżeli wnioskodawca nie posiada uchwalonego przez Radę Gminy niniejszego dokumentu, wniosek jego zostaje odrzucony na etapie oceny formalnej i nie podlega dalszej procedurze wyboru wniosków do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
      Uwzględniając powyższe, zobowiązałem Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Konina. Prace nad tym dokumentem trwają i najprawdopodobniej zakończą się w pierwszej dekadzie września br.
      Innym koniecznym wymogiem formalnym stawianym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w stosunku do Wnioskodawców Działania 2.5 WRPO jest przygotowanie, zgodnie ze stosownymi wytycznymi, studium wykonalności. Obecnie trwają prace nad jego opracowaniem. Gotowy dokument stanowić będzie integralną część dokumentacji projektu dot. Zakupu nowych autobusów i powinien być gotowy w połowie września br.
      Szczegółowe wymogi formalne oraz merytoryczne dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 2.5, Schemat II WRPO zostaną określone w dokumentacji konkursowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w dniu ogłoszenia naboru wniosków.
      Tym samym potwierdzam podjęcie działań zmierzających do ubiegania się o dofinansowanie projektu w zakresie zakupu nowych autobusów dla MZK w Koninie, w postępowaniu konkursowym w ramach Działania 2.5, Schemat II WRPO.

Zastępca Prezydenta
Miasta Konina


You have no rights to post comments