Interpelacje

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Zgodnie ze Statutem Miasta Konina Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym lub bardziej złożonym charakterze niż zapytania. Interpelację składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady nie później niż 7 dni przed terminem sesji. Powinna ona zawierać krótkie przedstawienie stanu istniejącego, będącego przedmiotem interpelacji oraz wynikające z niej zapytanie. Przewodniczący przekazuje interpelację niezwłocznie Prezydentowi, a treść jej odczytuje na sesji Rady. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi na interpelację udziela Prezydent Miasta lub osoby upoważnione do tego przez Prezydenta Miasta. W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania przez interpelującego odpowiedzi za niewystarczającą, Przewodniczący zarządza uzupełnienie odpowiedzi natychmiast lub – jeżeli jest to niemożliwe - podczas najbliższej sesji. Nad odpowiedzią na interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach na najbliższej sesji Rady, w ramach punktu wnioski i zapytania radnych.